UbezpieczoneDziecko.pl

Dobre ubezpieczenia posagowe dla Twoich dzieci

Infolinia: 22 270 00 33

Polisa posagowa jest ubezpieczeniem na życie łączącym w sobie funkcję ochronną z inwestycyjną. Podstawowym zadaniem tego typu ubezpieczenia jest finansowe zabezpieczenie przyszłości dziecka, o które zatroszczyć się może dowolna osoba. Mogą to być zarówno rodzice, dziadkowie, opiekunowie czy też inni bliscy przyjaciele rodziny.

 

 

„Ubezpieczenie posagowe określane również jako „ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci” gwarantuje dziecku określone środki gdy osiągnie ono wskazany w umowie wiek. Zaprzestanie płacenia składek spowodowane śmiercią ubezpieczającego, a w niektórych umowach również niezdolnością do pracy opłacającego składkę opiekuna, nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Uposażone, czyli uprawnione do świadczenia jest dziecko”.

 

 

Porównaj oferty polis posagowych

Cel polisy posagowej

Głównym celem ubezpieczenia posagowego jest zapewnienie młodej osobie środków umożliwiających rozpoczęcie samodzielnego życia. Po ukończeniu określonego w umowie wieku (np. 23 lata) będzie ona mogła przeznaczyć zgromadzony kapitał na dowolny cel:

 • sfinansowanie studiów,
 • zakup mieszkania lub samochodu,
 • utrzymanie się w innym mieście,
 • założenie rodziny.

Inną ważną zaletą tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie dziecka na wypadek śmierci ubezpieczonego. Wówczas obowiązek opłacania składki przejmuje na siebie towarzystwo ubezpieczeniowe, a w niektórych wariantach wypłaca dziecku comiesięczną rentę do końca trwania umowy. W przypadku śmierci dziecka następuje zwrot wpłaconych składek.

Warto zauważyć, że polisa posagowa to najczęściej ubezpieczenie ochronno – inwestycyjne, które daje możliwość inwestowania w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Jednak jest to o tyle bezpieczna opcja, że gwarantuje po kreślonym w umowie okresie zwrot wpłaconych składek.

Warunki zawarcia umowy

Warunki zawarcia umowy polisy posagowej w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych zazwyczaj są podobne, jednak mogą się różnić np. minimalnym okresem na jaki można zawrzeć umowę, albo wiekiem, po przekroczeniu którego nie można już zostać fundatorem.

Co zatem musi spełniać ubezpieczony, by zawrzeć umowę:

 • ubezpieczony ma ukończone 18. lat, ale poniżej 65. lat (w PZU poniżej 56. roku życia),
 • wiek dziecka, którego dotyczy ubezpieczenie, kształtuje się pomiędzy 0 (niekiedy minimalny wiek to 1. rok) a 25 lat,
 • umowa powinna zostać zawarta przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia,
 • ubezpieczenia zawierana jest na czas określony, zazwyczaj nie krótszy niż 5 lat.

Produkty posagowe

Obecnie na polskim rynku ubezpieczeniowym możemy znaleźć kilka rozwiązań dedykowanych rodzicom poszukującym możliwości oszczędzania na przyszłość dla dziecka połączonej z zapewnieniem mu bezpieczeństwa finansowego na wypadek śmierci rodzica. Są to produkty zazwyczaj mieszane – ochronno-inwestycyjne. Istnieje też możliwość rozszerzenia pakietu podstawowego o umowy dodatkowe zabezpieczające na wypadek innych nieszczęśliwych zdarzeń.

 

Produkt

Typ i zakres polisy

Umowy dodatkowe

Wiek ubezpieczonego w dniu podpisania umowy

 

Minimalny okres trwania umowy

 

Minimalna wysokość składki*

AVIVA – Ubezpieczenie posagowe Absolwent

 

Ochronno-inwestycyjna

Świadczenia są wypłacane w razie:

a) śmierci ubezpieczonego lub uposażonego w okresie ubezpieczenia,

b) dożycia przez uposażonego ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

 - śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,

 - niezdolność do pracy,

 - ubezpieczenie składki.

 

Nie jest określony

10 lat

90 zł miesięcznie

Nationale-Nederlanden –

W trosce o pewną przyszłość

 

Ochronno-inwestycyjna

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

a) śmierć Ubezpieczonego w czasie trwania Umowy ubezpieczenia,

b) dożycie przez Ubezpieczonego dnia następnego po Dniu zakończenia Umowy ubezpieczenia,

c) niezdolność Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej lub niezdolność Ubezpieczonego do samodzielnej egzystencji spowodowane wypadkiem lub chorobą.

Dla dziecka:

- pobyt w szpitalu,

- operacje,

- trwałe inwalidztwo,

- poważne zachorowanie.

Dla Siebie:

- niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej,

- niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Nie więcej niż

66 lat

5 lat

150 zł miesięcznie

Prudential –Start w życie

 

Ochronno-inwestycyjna

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

a) śmierć Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia,

b) dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.

Dla dziecka:

- niezdolność do samodzielnej egzystencji (od 1. roku),

- poważne zachorowanie (od 3. miesiąca życia).

Dla siebie:

- śmierć, 

- niezdolność do pracy,

- poważny uszczerbek,

- zachorowanie na jedną z 41 ciężkich chorób.

Nie jest określony

10 lat

125 zł miesięcznie

Warta Posag

 

Ochronno-inwestycyjna

Wypłata świadczenia nastąpi w momencie:

a) śmierci Ubezpieczonego w Okresie ubezpieczenia,

b) dożycie przez Ubezpieczonego ostatniego dnia Okresu ubezpieczenia.

 

- renta posagowa, która będzie wypłacana co miesiąc, w razie śmierci fundatora polisy,

- jednorazowa wypłata w razie zgonu fundatora na skutek nieszczęśliwego wypadku,

- przejęcie opłacania składek w razie całkowitego inwalidztwa lub śmierci fundatora,

- wypłata świadczenia w razie inwalidztwa dziecka w wyniku wypadku,

- wypłata dziennego świadczenia szpitalnego,

- wypłata w razie poważnego zachorowania dziecka.

Nie więcej niż

65 lat

5 lat

 

 

 

100 zł miesięcznie

 

 

 

Allianz – polisa posagowa

Polisa terminowa na życie

Wypłata środków następuje:

a) w razie dożycia – jeżeli Ubezpieczony dożyje dnia określonego w polisie jako dzień wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej,

b) na wypadek śmierci – jeżeli nastąpi śmierć Ubezpieczonego w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.

- wypłata renty w przypadku śmierci ubezpieczonego, co miesiąc,

- śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,

- zwolnienie z opłacania składek na wypadek inwalidztwa.

 

nie więcej niż

60 lat

5 lat

100 zł miesięcznie

Tabela 1. Zestawienie ofert polis posagowych. Opracowanie własne

 

*Składka może być opłacana: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

Wyłączenia

Podpisując umowę ubezpieczenia warto zapoznać się z sytuacjami, kiedy świadczenie nie zostanie wypłacone. Wszelkie szczegóły dotyczące wyłączeń znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najczęściej odpowiedzialność TU jest wyłączona, jeżeli zgon ubezpieczonego jest skutkiem:

 • samobójstwa popełnionego w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy,
 • uczestnictwa w aktach przemocy,
 • przy zawarciu umowy zostały podane nieprawdziwe informacje, a śmierć nastąpiła przed upływem 3 lat od daty zawarcia umowy,
 • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę,
 • poddania się ubezpieczonego leczeniu, terapii, zabiegom o charakterze medycznym, odbywanym poza kontrolą lekarzy lub innych osób uprawnionych,
 • skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania.

 

 

Sprawdź i porównaj produkty ubezpieczeniowe

 

Irena Jedinskaja


 

Średnia ocena: 5

Dziękujemy za oddanie głosu.Serwis Ubezpieczonedziecko.pl wykorzystuje technologię cookies. W każdej chwili możesz wyłączyć ciasteczka w swojej przeglądarce.